รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556  ดาวน์โหลด

 

ประกาศผลสอบวัดความถนัดทางการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ดาวน์โหลด

 

This text will be replaced. Streaming solutions by Primcast - Shoutcast hosting, Flash StreamingGet the latest Flash Plugin to see this video.
- แต่งตั้งคณะกรรกการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) ดาวน์โหลด

- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มรายงานการฝึกงาน ไฟล์ Word ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF ดาวน์โหลด

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

แบบโครงการสิ่งประดิษฐ์
ดาวน์โหลด

3 สาขาเฉพาะทางผลิตไฟฟ้า
อ่านต่อ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด


กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียน ของนักเรียน นักศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม

แบบฟอร์มสำหรับครูที่ปรึกษา ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงานเทียบโอนประสบการณ์

- ปก ดาวน์โหลด
- ความหมายของการฝึกอาชีพ ดาวน์โหลด
- การวัดและประเมินผลการฝึกอาชีพ ดาวน์โหลด
- บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกอาชีพ(ปริ้นต์ทั้งหมด 18 แผ่น) ดาวน์โหลด
- ระเบียบว่าด้วยการฝึกอาชีพของนักเรียน ดาวน์โหลด
- สมุดงาน(ปริ้นต์ทั้งหมด 18 แผ่น) ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงานเทียบโอนประสบการณ์

- ฟอร์มตารางสอนเทียบโอน-ระยะสั้น 1-56 (สำหรับครูผู้สอน) ดาวน์โหลด
- แฟ้มสะสมผลงานเทียบโอนประสบการณ์ (สำหรับนักเรียน นักศึกษา) ดาวน์โหลด

- แบบเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 2556 ดาวน์โหลด

 http://202.29.244.41/upfile/Ministry_of_Education.gif

http://202.29.244.41/upfile/Image2.jpg

http://202.29.244.41/upfile/eDLTV.jpg

http://202.29.244.41/upfile/ratchakitcha1.jpg

http://202.29.244.41/upfile/GJBxX.jpg

http://202.29.244.41/upfile/niets.jpg

http://202.29.244.41/upfile/gpf.gif

http://202.29.244.41/upfile/vcop3.gif

http://202.29.244.41/upfile/researches_the_labor_market.jpg

http://202.29.244.41/upfile/Gernaral_Dep.jpg

http://202.29.244.41/upfile/r_radio.jpg

http://202.29.244.41/upfile/Image3.jpg

 

http://202.29.244.41/upfile/R_funclub.jpg

 
Additional information