Logo


เรียนครูที่ปรึกษา ปวช.2 และ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา เนื่องด้วยกองลูกเสือวิสามัญ จะมีการเข้าค่าย ประดับแถบสีในภาคเรียนที่ 1/2558 นี้ จึงขอความร่วมมือครูที่ปรึกษา ตรวจเช็ครายชื่อนักเรียน ที่ไม่ผ่านกิจกรรมลูกเสือ และแจ้งชื่อที่ อ.วราภรณ์ ในวันที่ 17 กันยายน 2558 นี้กำหนดการกรอกผลการเรียน ปีการศึกษา 2/2559... (06/03/2017) [อ่าน 255]
ผลกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๒ ปวช.๑... (22/08/2016) [อ่าน 1737]
กำหนดการส่งแบบประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2558... (22/08/2016) [อ่าน 1723]
ขอเชิญคณะครูประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบ V-Net และ การจัดสอบปลายภาคเรียนที่ี 2/2558... (22/08/2016) [อ่าน 1711]
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558... (22/08/2016) [อ่าน 1678]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved