Logo


ขอเชิญนักศึกษาปีจบ ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เข้าประชุมในคาบกิจกรรม วันที่ 18 ก.พ. 59 เพื่อรับฟังและชี้แจงการเขียนใบคำร้องขอจบ,การถ่ายรูปและซ้อมรับใบประกาศ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ จะชี้แจงเพิ่มเติมต่อไปกำหนดการกรอกผลการเรียน ปีการศึกษา 2/2559... (06/03/2017) [อ่าน 123]
ผลกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๒ ปวช.๑... (22/08/2016) [อ่าน 1603]
กำหนดการส่งแบบประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2558... (22/08/2016) [อ่าน 1580]
ขอเชิญคณะครูประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบ V-Net และ การจัดสอบปลายภาคเรียนที่ี 2/2558... (22/08/2016) [อ่าน 1568]
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558... (22/08/2016) [อ่าน 1534]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved