Logo


ขอเชิญคณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ V-Net และการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ณ อาคารวิทยบริการกำหนด วัน เวลา การลงทะเบียนล่าช้า ปีการศึกษา 2/2560... (02/11/2017) [อ่าน 413]
กำหนดการกรอกผลการเรียน ปีการศึกษา 2/2559... (06/03/2017) [อ่าน 743]
ผลกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๒ ปวช.๑... (22/08/2016) [อ่าน 2221]
กำหนดการส่งแบบประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2558... (22/08/2016) [อ่าน 2194]
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558... (22/08/2016) [อ่าน 2040]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved