Logo
     โครงการหารายได้ระหว่างเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ที่จะศึกษาต่อในระดับ ปวส.1 ของวิทยาลัยฯ และระดับชั้น ปวส.2 ที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการ ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา อาคารหอสมุดกลาง หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ อ.สิงหา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 และจะมีการอบรมการเขียนแผนธุรกิจในวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา อาคารหอสมุดกลาง


การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561... (20/03/2018) [อ่าน 186]
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษฯ... (20/03/2018) [อ่าน 183]
เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561... (07/03/2018) [อ่าน 471]
กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560... (20/07/2017) [อ่าน 537]
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง 2560... (28/06/2017) [อ่าน 832]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved