Logo
     โครงการหารายได้ระหว่างเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ที่จะศึกษาต่อในระดับ ปวส.1 ของวิทยาลัยฯ และระดับชั้น ปวส.2 ที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการ ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา อาคารหอสมุดกลาง หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ อ.สิงหา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 และจะมีการอบรมการเขียนแผนธุรกิจในวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา อาคารหอสมุดกลาง


กำหนดการถ่ายรูปหมู่และรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559... (06/03/2017) [อ่าน 140]
ประกาศผลผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน... (08/02/2017) [อ่าน 234]
ขอเชิญคณะครูประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ... (25/01/2017) [อ่าน 136]
ประกาศกำหนดการรับสมัครและการรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560... (11/01/2017) [อ่าน 1063]
เชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหารสามเณรจากโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย... (10/01/2017) [อ่าน 149]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved