Logo
         ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูฝึกเพื่อเป็นวิทยากรสอนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินจำลอง ตามความร่วมมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โครงการดักแด้ความรู้ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัฒนาเทคโนโลยีด้านโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมือง และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ รุ่นที่ 1-4 ระหว่างวันที่ 6-7,21-22 มีนาคม และวันที่ 3-4,5,7 เมษายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจำลอง อาคารเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าวันที่ 21-22 มี.ค. 61 วทก.กฟผ.แม่เมาะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา... (23/03/2018) [อ่าน 5]
วันที่ 19 มี.ค. 61 สอศ.ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ จัดพิธีมอบหนังสือรับรองการฝึกอาชีพฯ นศ. วทก.กฟผ.แม่เมาะ... (23/03/2018) [อ่าน 4]
วันที่ 17-18 มี.ค. 61 โครงการ Fix it Center Thailand 4.0 ณ วัดบ้านดงและวัดบ้านนาสัก อ.แม่เมาะ... (23/03/2018) [อ่าน 5]
วันที่ 15 มี.ค. 61 วทก.กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปถนอมอาหาร... (23/03/2018) [อ่าน 4]
วันที่ 13 มี.ค. 61 สอศ.ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกฯ... (23/03/2018) [อ่าน 3]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved