Logo
         ในวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารหอประชุมและโภชนาคาร โดยมี นายวิเชียร งามจันทร์ทราทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวปัจฉิมโอวาท และนายพิรุณ อินทร์หอม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่กลุ่มเด็กดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น ทุนละ 500 บาท จำนวน 21 ทุน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก พระอาจารย์สาธิต ธีรปัญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดลำปาง สำหรับพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ เพื่อชี้แนวทางที่เหมาะสมแก่นักศึกษา และสร้างความมั่นใจในการก้าวสู่ตลาดแรงงานหรือศึกษาต่ออย่างภาคภูมิใจ และมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากพระอาจารย์สาธิต ธีรปัญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดลำปาง บรรยายเรื่อง “ธรรมะเพื่อชีวิต” และ คุณแมน วันชนะ หัวหน้ากองพัฒนาด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมือง กฟผ.แม่เมาะ บรรยายเรื่อง “การสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าไปสู่โลกอาชีพ ของการทำงานจริง”

วันที่ 21-22 มี.ค. 61 วทก.กฟผ.แม่เมาะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา... (23/03/2018) [อ่าน 5]
วันที่ 19 มี.ค. 61 สอศ.ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ จัดพิธีมอบหนังสือรับรองการฝึกอาชีพฯ นศ. วทก.กฟผ.แม่เมาะ... (23/03/2018) [อ่าน 4]
วันที่ 17-18 มี.ค. 61 โครงการ Fix it Center Thailand 4.0 ณ วัดบ้านดงและวัดบ้านนาสัก อ.แม่เมาะ... (23/03/2018) [อ่าน 5]
วันที่ 15 มี.ค. 61 วทก.กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปถนอมอาหาร... (23/03/2018) [อ่าน 4]
วันที่ 13 มี.ค. 61 สอศ.ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกฯ... (23/03/2018) [อ่าน 3]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved