Logo
        
ในระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ โดย ผอ.วิเชียร งามจันทร์ทราทิพย์ พร้อมด้วย รองพิรุณ อินทร์หอม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้นำผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ จำนวน ๘ นาย เข้าร่วม งานลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่19 "ลูกเสือวิสามัญ ก้าวตามรอยเท้าพ่อ สร้างสรรค์ช่อสะอาด พัฒนาชาติสู่ 4.0" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1-7 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ทั้งนี้ ผอ.วิเชียร งามจันทร์ทราทิพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ผู้บริหาร) สถานศึกษาขนาดกลาง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และสถานศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2558วันที่ 21-22 มี.ค. 61 วทก.กฟผ.แม่เมาะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา... (23/03/2018) [อ่าน 5]
วันที่ 19 มี.ค. 61 สอศ.ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ จัดพิธีมอบหนังสือรับรองการฝึกอาชีพฯ นศ. วทก.กฟผ.แม่เมาะ... (23/03/2018) [อ่าน 4]
วันที่ 17-18 มี.ค. 61 โครงการ Fix it Center Thailand 4.0 ณ วัดบ้านดงและวัดบ้านนาสัก อ.แม่เมาะ... (23/03/2018) [อ่าน 5]
วันที่ 15 มี.ค. 61 วทก.กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปถนอมอาหาร... (23/03/2018) [อ่าน 4]
วันที่ 13 มี.ค. 61 สอศ.ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกฯ... (23/03/2018) [อ่าน 3]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved