Logo
        
วันนี้ 12 เม.ย 60 เวลา 09.00. น คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอแม่เมาะเป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวอาสา 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต 2560 โดยมีนายวิเชียร งามจันทราทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯซึ่งมี องค์กรเครือข่ายงดเหล้าจ. ลำปาง และกฟผ.แม่เมาะ ตลอดจนสมาคมพัฒนาแม่เมาะ เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการฯนี้มาตลอด


วันที่ 21-22 มี.ค. 61 วทก.กฟผ.แม่เมาะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา... (23/03/2018) [อ่าน 5]
วันที่ 19 มี.ค. 61 สอศ.ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ จัดพิธีมอบหนังสือรับรองการฝึกอาชีพฯ นศ. วทก.กฟผ.แม่เมาะ... (23/03/2018) [อ่าน 4]
วันที่ 17-18 มี.ค. 61 โครงการ Fix it Center Thailand 4.0 ณ วัดบ้านดงและวัดบ้านนาสัก อ.แม่เมาะ... (23/03/2018) [อ่าน 5]
วันที่ 15 มี.ค. 61 วทก.กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปถนอมอาหาร... (23/03/2018) [อ่าน 4]
วันที่ 13 มี.ค. 61 สอศ.ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกฯ... (23/03/2018) [อ่าน 3]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved