Logo

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ รองผู้อำนวยการพิรุณ อินทร์หอม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาได้กล่าวเปิดงานโครงการ"ชวนน้องเที่ยวแผนก" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนสาขางานต่างๆ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ในการนี้ผู้อำนวยการการุญ พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงานในครั้งนี้วันที่ 8 ก.พ. 61 ผู้แทนครู ร่วมประชุมสัมมนา การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ... (08/02/2018) [อ่าน 27]
นศ.สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมอบรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ... (08/02/2018) [อ่าน 35]
นักศึกษา วทก.กฟผ.แม่เมาะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะPLC ระดับชาติ ครั้งที่ 27... (04/02/2018) [อ่าน 26]
โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ... (04/02/2018) [อ่าน 33]
ท่านรองฯพิรุณ อินทร์หอม พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและนศ.อวท.เข้าร่วมประชุม อวท.แห่งประเทศไทย ... (02/02/2018) [อ่าน 35]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved