Logo

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ รองผู้อำนวยการพิรุณ อินทร์หอม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาได้กล่าวเปิดงานโครงการ"ชวนน้องเที่ยวแผนก" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนสาขางานต่างๆ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ในการนี้ผู้อำนวยการการุญ พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงานในครั้งนี้โครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม นร.-นศ. ประจำปีการศึกษา 2561... (20/05/2018) [อ่าน 13]
โครงการอบรมเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 9 - 24 เม.ย. 2561... (17/04/2018) [อ่าน 53]
กิจกรรมบริการให้ความช่วยเหลือประชาชนก่อนเทศการสงกรานต์ "ขับรถปลอดภัย สร้างวินัยจราจร " ... (17/04/2018) [อ่าน 42]
โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน ระหว่าง วทก.กฟผ. แม่เมาะ และ สาขา เทคโนโลยีพลังงาน มร.ลป.... (17/04/2018) [อ่าน 53]
วันที่ 26 มี.ค. 61 ผู้บริหารและตัวแทนครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มปิโตรเคมีภัณฑ์ฯ... (29/03/2018) [อ่าน 108]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved