จำนวนบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ประจำปี 2556

 


อัตรากำลังของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
ตำแหน่ง จำนวน
ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ 1
ผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ 2
ข้าราชการครู 10
ข้าราชการครู (ช่วยราชการ) 2
พนักงานราชการ 4
ครูพิเศษสอน 28
ลูกจ้างประจำ 2
ลูกจ้างชั่วคราว 14
รวม 63

 

จำนวนบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ประจำปี 2556

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
  ผู้บริหาร    
1 นายมงคล วานิกร ผู้อำนวยการ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
2 ว่าที่ร้อยตรี พงษ์พิสุทธฺ์ วรรณโกฏิ รองผู้อำนวยการ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
3 นางสาวกชพร สดเมือง รองผู้อำนวยการ บธ.ม. (บริหารธุรกิจเชี่ยวชาญการตลาด)
       
  ครูสาขางานยานยนต์    
4 นายคนองเดช ดาวสุข ครู คศ.2 ปทส. (เทคนิคช่างยนต์)
5 ว่าที่ร้อยตรีเกรียงศักดิ์ ฉลาด ครู คศ.1 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
6 นายบัญญัติ กันมาเวียง พนักงานราชการ (ครู) ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
7 ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ อินฝั้น ครูพิเศษสอน อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง)
8 นายอำนาจ ทาสุข ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
9 นายธีรพงษ์ นิรัตน์ ณ อยุธยา ครูพิเศษสอน วศบ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
10 นายอภิชาต ชาติยาภา ครูพิเศษสอน -
       
  ครูสาขางานไฟฟ้ากำลัง    
11 นายอโนทัย รักการ ครู คศ.1 วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม)
12 นายไพฑูรย์ วิจารณ์ ครู คศ.1 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
13 นายนิรันดร์ แก้วบุญเรือง ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
14 นายเกรียงศักดิ์ เปียงกา ครูพิเศษสอน ปทส. (ไฟฟ้าสื่อสาร)
15 นายอดิเรก สุ่มแสนหาญ ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
16 นายเดชพงษ์ เลางาม ครูพิเศษสอน อศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์)
17 นายวุฒิชชัย ชัยวัง ครูพิเศษสอน วทบ. (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
       
  ครูสาขางานเชื่อมโลหะ    
18 นางศิริบงกช สมศักดิ์ ครู คศ.2 -
19 นายอิทธิพงษ์ ขันคำ พนักงานราชการ (ครู) ปทส. (เชื่อมและประสาน)
20 นายคมสัน ใสสี ครูพิเศษสอน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
21 นายจักรพันธ์ ขันคำ ครูพิเศษสอน -
       
  ครูสาขางานการบัญชี    
22 นางภาสุรสิริ โท๊ะนาบุตร ครู คศ.1 บธ.บ. (การบัญชี)
23 นางพรรณ์วิไล ศรีจรูญ ครู คศ.1 ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)
24 นางสาวจารุตา งามจันทราทิพย์ ครูพิเศษสอน บช.บ. (การบัญชี)
25 นางสาวภัทรา วงศ์เรียน ครูพิเศษสอน บช.บ. (การบัญชี)
26 นายสิงหา คำมูลตา ครูพิเศษสอน บช.บ. (การบัญชี)
       
  ครูสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
27 นางสาวรัตนา แก้วบุญเรือง ครู คศ.2 ศษ.ม. (เทคโนโลยีสื่อสารและการศึกษา)
28 นางสาวอรณี จริยา ครู คศ.2 กศ.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
29 นางสาวมยุรี พงษ์ศิริจันทร์ ครู คศ.1 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
30 นายศุภเจริญ นิลพันธุ์ ครู คศ.1 วท.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
31 นางสาวกรฤดี สุขะวัฒนะ ครูพิเศษสอน คอม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
32 นายวสันต์ เทวัญ ครูพิเศษสอน วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
       
  ครูสาขางานการขาย    
33 นางสาววันดี บุญงาม พนักงานราชการ (ครู) -
34 นางสาวชมพูนุช คันทะชมภู ครูพิเศษสอน ศศ.บ. (การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา)
35 นางสาวณัฐธยาน์ น้อยเปียง ครูพิเศษสอน -
       
  ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน    
36 นายธำรงค์ แปงจิตต์ ครู คศ.1 วศ.บ. (อุตสาหการ)
37 นายประภัสสร์ ตาบุตรวงค์ ครูพิเศษสอน อสบ. (อุตสาหการ)
38 นายภาคภูมิ จำปีเรือง ครูพิเศษสอน อส.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
คอ.ม.(เครื่องกล)
39 นายทัศนัย ใหญ่วงศ์ ครูพิเศษสอน -
       
  ครูสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์    
40 นางสิริพรรณ กันมาเวียง พนักงานราชการ (ครู) ค.บ. (เคมี)
41 นางสาวศิริยาภรณ์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ครูพิเศษสอน ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
42 นางสาวณชนก ปีไธสง ครูพิเศษสอน ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
43 นางสาวปริชาติ ดอกคา ครูพิเศษสอน วท.บ. (คณิตศาสตร์)
44 นางสาวชญานิศ ปวงกาวี ครูพิเศษสอน ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
45 นายสุรศักดิ์ ปอกเครือ ครูพิเศษสอน ศษ.บ. (พลศึกษา)
46 นางสาววราภรณ์ อินฟู ครูพิเศษสอน ศศ.บ. (สหวิทยาการสังคมศาสตร์)
47 นายพลากร สร้อยสุวรรณ ครูพิเศษสอน -
       
  ลูกจ้างประจำ    
48 นายประมวล ซ่อนกลิ่น พนักงานขับรถ มัธยมศึกษาตอนต้น
49 นายเกษม ปัญญาปุก เจ้าหน้าทงานอาคาร ปวส.
       
  ลูกจ้างชั่วคราว    
50 นางจันทนา ธรรมศร เจ้าหน้าทธุรการ ศศ.บ. (บริหารธุรกิจและการจัดการ)
51 นายแก้ว เทพศิริ พนักงานขับรถ มัธยมศึกษาตอนต้น
52 นางอรัญญา ปัญญาปุก เจ้าหน้าทงานอาคาร มัธยมศึกษาตอนต้น
53 นางสาวนงลักษณ์ เทวินสืบ เจ้าหน้าทงานบัญชี บธ.บ. (การบัญชี)
54 นายอนุพงษ์ ตาจินะ เจ้าหน้าทประชาสัมพันธ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
55 นายปั๋น วอระวิสาร เจ้าหน้าทงานอาคาร -
56 นางสาวบัวทอง ขัดมล เจ้าหน้าทงานกิจกรรม -
57 นางสาวมุดา เขียวจั่น เจ้าหน้าทงานแผนงานฯ -
58 นางสาวสุวรรณา ต๊ะเปี้ยสืบ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ -
59 นางสาวอรพรรณ เป็งหล้า เจ้าหน้าที่งานการเงิน -
60 นางสาววนิตา มีเพียร เจ้าหน้าที่งานการเงิน ปวส.
61 นางสาวอาทิตยา ห้อธิวงศ์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ปวส.
62 นางสาวพนิดา ภู่สาอาง เจ้าหน้าทงานทะเบียน ปวส.
63 นางชไมพร คำบุญทา เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด -

 

Additional information