วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ เดิมชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ซึ่งจัดตั้งตามโครงการความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปี 2546 โดยการจัดการศึกษาและบริหารงานเสมือนเป็นสาขาของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง สถานศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนที่ดินสิ่งก่อสร้าง และด้านครุภัณฑ์การศึกษา จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 372,470,600.00 บาท ซึ่งประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 โดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ"

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
โทร 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004
Email: egtech@hotmail.com

หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคี จำนวน 7 สาขางาน
  1. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ ดาวน์โหลด
  2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ดาวน์โหลด
  3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาซ่อมบำรุง ดาวน์โหลด
  4. สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
  5. สาขาวิชาการบัญชี ดาวน์โหลด
  6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลด
  7. สาขาวิชาการตลาด ดาวน์โหลด
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี จำนวน 7 สาขา
  1. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ดาวน์โหลด
  2. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานบำรุงรักษาเครื่องกลผลิตไฟฟ้า ดาวน์โหลด
  3. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ดาวน์โหลด
  4. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า ดาวน์โหลด
  5. สาขาวิชาเทคนิคการโลหะ สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ ดาวน์โหลด
  6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลด
  7. สาขาวิชาการบัญชี ดาวน์โหลด

บริการ

บริการโรงเรียนธนาคาร

วิทยาลัยฯมีการให้บริการวิทยาลัยธนาคาร ให้บริการทั้ง ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์คือ สร้างความถนัดในสายวิชาชีพ ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับรายวิชา และเป็นการน้อมนำพระราชดำรัชพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงใน ปรัชญา ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง

บริการอินเตอร์เน็ต

มีการจัดการการใช้งานเครือข่ายอย่างเป็นระบบ โดยมีเครื่องแม่ข่ายเป็นอุปกรณ์ควบคุมการให้บริการอินเตอร์เน็ทภายในสถานศึกษา ซึ่งความเร็วอินเตอร์เน็ตในการให้บริการ 60 Mbps + 60 Mbps(Uninet)

บริการห้องสมุด

มีห้องสมุดให้บริการ ค้นคว้าหนังสือต่างๆ และคอมพิวเตอร์จำนวน 85 เครื่อง


ห้องปฏิบัติการ

รูปห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัติโนมัติ สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง

รูปห้อง Computer Numerical Control (CNC) ห้องปฏิบัติการเครื่องกลขั้นสูง

รูปห้องปฏิบัติการแบบจำลองระบบไฟฟ้าชนิดทั่วไป โดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน
(PC Base Generic type Coal-Fired Power Plant Simulator Laboratory)

รูปห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3101
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 5 ห้องๆละ 50 เครื่อง)


สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

ห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ (R-Radio Network FM 99.50 MHz) โดยมีจุดประสงค์คือ

 1. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ  ข่าวสารโครงการพระราชดำริ
 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล  ทุรกันดารและด้อยโอกาส
 3. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านสังคม  เศรษฐกิจ   การประกอบอาชีพ  ภูมิปัญญา ท้องถิ่น  ICT  วัฒนธรรมของชาติและสาระบันเทิง  อันเป็นประโยชน์ของประชาชน
 4. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน  สำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาอาชีวะ
 5. เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารเหตุการณ์กรณีฉุกเฉิน  อุบัติภัย ศูนย์แจ้งเหตุ (Call Center) โดยเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นๆ

บริการเพื่อชุมชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมกับชุมชนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้ รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน เป็นการถาวร (Fix it Center)

 

บริการ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

วิทยาลัยฯมีการให้บริการ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา แบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ โดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ จะสามารถเล่าเรียนได้สำเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบตนเองและสังคม โดยมีจิตสำนึกในการชำระเงินคืนกองทุนฯหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วเพื่อนำมา เป็นกองทุนหมุนเวียนให้รุ่นน้องได้มีโอกาสกู้ยืมเรียนต่อไปติดต่อ

ที่อยู่

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220


เบอร์โทรศัพท์

โทร 054-330737 fax: 054-330737 ต่อ 1004