คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาษาจีนพื้นฐาน

คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ร่วมอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาษาจีนพื้นฐาน
วันที่ 1 – 20  พฤศจิกายน 2555 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
 

Additional information