Logo

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 

สรุปจำนวนนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559


สาขางาน ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น
ทวิภาคี ทวิภาคี ทวิภาคี
ชาย หญิง รวม ยอดตกค้าง ชาย หญิง รวม ยอดตกค้าง ชาย หญิง รวม ยอดตกค้าง คน
ยานยนต์ กลุ่ม 1 44 0 44 0 42 0 42 0 28 0 28 47 161
ยานยนต์ กลุ่ม 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 25 45
ช่างเชื่อมโลหะ 18 0 18 0 30 0 30 0 20 0 20 33 101
ไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 1 32 13 45 0 19 8 19 0 23 8 31 21 124
ไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 2 0 0 0 0 23 4 23 0 21 1 22 25 74
ซ่อมบำรุงเครื่องกลฯ 23 2 25 0 22 0 22 0 18 1 19 7 73
รวม 117 15 132 0 136 12 148 0 130 10 140 158 578
ทวิภาคี ทวิภาคี ปกติ  
การบัญชี 0 33 33 0 2 23 25 0 0 37 37 29 124
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 22 28 0 1 17 18 0 5 35 40 21 107
รวม 6 55 61 0 3 40 43 0 5 72 77 50 231
รวมทั้งหมด 123 70 193 0 139 52 191 0 135 82 217 208 809
รวม ปวช.ทุกชั้นปี 193 191 425 809

 

สรุปจำนวนนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559


สาขางาน ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 รวมทั้งสิ้น
ทวิภาคี ทวิภาคี
ชาย หญิง

ยอดตกค้าง

ชาย หญิง ยอดตกค้าง (คน)
ปวช. ม.6 ปวช. ม.6 รวม ปวช. ม.6 ปวช. ม.6 รวม
เทคนิคยานยนต์ 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 17 36
บำรุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรม 19 0 0 0 19 0 8 0 0 0 8 2 29
เครื่องมือกล 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
เทคนิคการเชื่อมโลหะ 6 24 0 0 30 0 19 12 0 0 31 16 77
ไฟฟ้ากำลัง 13 0 2 0 15 0 0 0 0 0 0 14 29
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 14 0 3 0 17 0 30 0 2 0 32 0 49
เทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 1 9
เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 13 0 0 0 13 0 6 0 0 0 6 3 22
รวม 80 24 5 0 109 0 90 12 2 0 104 53 266
ทวิภาคี ทวิภาคี
การบัญชี 0 2 24 9 35 0 0 1 19 25 45 14 94
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 4 9
เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 0 26 0 33 0 3 0 13 0 16 1 50
รวม 7 2 50 9 68 0 3 1 37 25 66 19 153
รวมทั้งหมด 87 26 55 9 177 0 93 13 39 25 170 72 419
รวม ปวส.ทั้งสิ้น 177 242 419

  สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปี 2559
  ปวช.1-3    809
  ปวส.1-2     419
  รวมทั้งสิ้น 1,228
  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
 
  สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีอื่น ๆ
   ปี 2558
   ปี 2557
   ปี 2556
   ปี 2555
   ปี 2554
   ปี 2553
 

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved