ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
ปรัชญา
การศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายการุญ พรหมประกอบ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
กฟผ.แม่เมาะ
จดหมายข่าววิทยาลัย
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือ
แผนการเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
เยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมของวิทยาลัย คลิกที่นี่

กิจกรรมวิทยาลัย

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

Click here!

แนะนำวิทยาลัย

แนะนำวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

แนะนำสาขาเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

แนะนำสาขาเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า