ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ

รายละเอียด

05-09-2561

วันที่ 5 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้ต้อนรับ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ที่เข้าตรวจเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ