คณะครู นักเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

รายละเอียด

14-09-2561

วันที่ 14 กันยายน 2561 คณะครู ได้นำนักเรียนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ โดยได้รับการต้อนรับจากประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เป็นอย่างดี พร้อมกันกันนี้ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพในยุคดึกดำบรรพ์