ตัวแทนครูและนักเรียน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนเครือข่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย กระบวนการ STEM ศึกษา

รายละเอียด

14-09-2561

ตัวแทนคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ เป็นตัวแทนสถานศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอน เครือข่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ STEM ศึกษา ของมหาลัยวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง ณ มหาวิทยาลัยราชมงคล ล้านนา น่าน ซึ่งผลปรากฏว่า ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ในการนำเสนอในครั้งนี้