คณะผู้บริหาร ครู ศึกษาดูงานและกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

รายละเอียด

17-09-2561

วันที่ 17 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ “การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า” โดยเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ระยะสั้นและการจัดการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการพระดาบส ณ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน และวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างน่านและวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้