ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เดินทางมาเยี่ยมชมการเรียนการสอน

รายละเอียด

13-12-2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้ต้อนรับ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และผู้ติดตาม เพื่อมาเยี่ยมชมด้านการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยฯ ในการนี้ นายการุญ พรหมประกอบผู็อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบของที่ระลึก ให้กับดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว และผู้ติดตามที่มายี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย