กิจกรรมรณรงค์ในชื่อโครงการ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เพื่อปลูกจิตสำนึกในการสร้างวินัยในการขับขี่รถ บนท้องถนน และลดปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่

รายละเอียด

28-12-2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในชื่อโครงการ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เพื่อปลูกจิตสำนึกในการสร้างวินัยในการขับขี่รถ บนท้องถนน และลดปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยในการนี้ได้เชิญวิทยากร จาก สภ.แม่เมาะ มาพูดคุุยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และให้บริการตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแก่บุคคลทั่วไปในการนี้ด้วย