แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม merry christmas เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

รายละเอียด

28-12-2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม merry christmas เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อด้านการเรียนการสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษ โดยมีท่านผู้อำนวยการการุญ พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน