คณะผู้บริหาร และตัวแทนครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้จัดนิทัศการด้านวิชาการ

รายละเอียด

16-01-2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร และตัวแทนครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้จัดนิทัศการด้านวิชาการ ทางการศึกษา ณ โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร