วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้จัดอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่จะขอสอบใบอนุญาตขับขี่ โดยวิทยากร จากทาง ขนส่งจังหวัดลำปาง และ คปพ.จังหวัด

รายละเอียด

17-01-2562

วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ อาคารห้องประชุมอาคารปฏิบัติการเดือนเครื่องผลิตไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้จัดอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่จะขอสอบใบอนุญาตขับขี่ โดยวิทยากร จากทาง ขนส่งจังหวัดลำปาง และ คปพ.จังหวัด ในการนี้ รองพิรุณ อินทร์หอม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษาเป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้