การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (v-net)

รายละเอียด

29-01-2562

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ สนามสอบ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อทดสอบความรู้ และทักษะให้กับผู้เรียน ในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.)