งานกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

29-01-2562

วันที่ 24 มกราคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้จัดให้มีกิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อใหผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและต่อต้านยาเสพติด โดย นายการุญ พรหมประกอบผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ต่อหน้านายอำเภอแม่เมาะ นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในการเปิดงาน