ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด

06-05-2562

ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ และประชาชนอำเภอแม่เมาะร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์