ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

รายละเอียด

07-08-2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างสารพัดช่างอุตรดิตถ์ จำนวน 60 คน ในการศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการสาขางานเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องผลิตไฟฟ้า โดยมี นายการุญ พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ พร้อมทั้งตัวแทนคณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับ