แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 28

รายละเอียด

07-08-2562

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะได้นำนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 28 ณ บริเวณลานหน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง พร้อมทั้งนำนักเรียน นักศึกษาบางส่วนให้บริการน้ำและผลไม้ ให้กับนักกีฬาและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้