การอบรมเชิงปฏิบัติการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจำลอง 62

รายละเอียด

07-08-2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้จัด"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจำลอง ตามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการสาขางานเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติจาก นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธาน