โครงการนัดพบตลาดแรงงาน

รายละเอียด

16-09-2562

อศจ.ลำปาง โครงการนัดพบตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ทั้งภาครัฐและเอกชน เวทีเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มองอนาคตการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไทย 4.0” สำนักงานคณะกรรมการการอาฃีวศึกษา และ พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ