การบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

รายละเอียด

13-11-2562

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่อง“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 วปร. “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมและโภชนาคาร โดยมีนางสาวกชพร สดเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธี