การแข่งขันทักษะ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับสถานศึกษา

รายละเอียด

18-11-2562

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมและ โภชนาคาร โดยมีการแสดงทักษะพื้นฐาน 2 ประเภท ได้แก่ ทักษะด้านดนตรีไทย และทักษะการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง การประกวดร้องเพลง 3 ประเภท ได้แก่ ไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ไทยสากล ชาย/หญิง และเพลงสากล ชาย/หญิง โดยมีนางสาวกชพร สดเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธี