โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา (นักเรียน นักศึกษา)

รายละเอียด

22-11-2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา โดยเชิญวิทยากรจาก โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Make up English จังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้ ณ อาคารปฏิบัติการสาขางานเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า โดยมีนางสาวอรณี จริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธี