มาตรการป้องการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

รายละเอียด

06-04-2563

มาตรการป้องการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ - นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการภายในวิทยาลัยฯ จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกาย หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสไม่สามารถเข้าติดต่อราชการได้ - เพื่อเป็นการป้องกันทางวิทยาลัยฯ ได้จัดสถานที่นั่งรอในการติดต่อราชการโดยห่าง 1 เมตร - ทำการทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารต่างๆภายในวิทยาลัยฯ