วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
การศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. บริการวิชาชีพสู่สังคม
5. พัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
6. พัฒนาภาวะผู้นำและการจัดการ

หน้าหลัก