วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

      การศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์
      มุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

พันธกิจ
      1. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
      2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
      3. พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
      4. บริการวิชาชีพสู่สังคม
      5. พัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
      6. พัฒนาภาวะผู้นำและการจัดการ

หน้าหลัก