หลักสูตรการเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ มีการจัดการเรียนการสอนดังนี้

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทวิภาคี จำนวน 7 สาขางาน

       1.สาขางานยานยนต์

       2.สาขางานไฟฟ้ากำลัง

       3.สาขางานเชื่อมโลหะ

       4.สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

       5.สาขางานการบัญชี

       6.สาขางานการขาย

       7.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทวิภาคี จำนวน 9 สาขางาน

       1.สาขางานเทคนิคยานยนต์

       2.สาขางานบำรุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

       3.สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

       4.สาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า

       5.สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ

       6.สาขาช่างเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่

       7.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

       8.สาขางานการบัญชี

       9.สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าหลัก