อาคารสถานที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีพื้นที่โดยรอบ 95 ไร่ โดยมีอาคารสถานที่ ดังนี้

          1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น พื้นที่ 2,400 ตารางเมตร จำนวน 2 หลัง
          2. อาคารฝึกปฏิบัติช่างอุตสาหกรรม 4 ชั้น พื้นที่ 4,000 ตารางเมตร จำนวน 2 หลัง
          3. อาคารอำนวยการ 3 ชั้น พื้นที่ 1,440 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง
          4. หอสมุดกลางและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง
          5. อาคารหอประชุมและโรงอาหาร 2 ชั้น พื้นที่ 2,800 ตารางเมตร 
          6. อาคารพัสดุ 1 หลัง
          7. บ้านพักผู้บริหาร และอาคารบ้านพักพนักงานและเจ้าหน้าที่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการสาขางานเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม ผลิตไฟฟ้าอาคารหอสมุดกลางและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กฟผ.เฉลิมพระเกียรติอาคารเรียนรวม 1อาคารเรียนรวม 2อาคารปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม 1อาคารปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม 2อาคารปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม 3

หน้าหลัก