ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ของวิทยาลัย

[10-10-2562] ประกาศลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562
[17-09-2562] ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/2562
[05-09-2562] แจ้งกำหนดการวัดผลและประเมินผลภาคเรียนที่ 1/2562
[17-06-2562] ใบสมัครและรายละเอียด โครงการทุนการศึกษาอำเภอแม่เมาะ ปีการศึกษา 2562
[03-05-2562] กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
[23-04-2562] ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
[09-04-2562] ประกาศผลสอบวัดความถนัดทางการเรียน 2562
[19-10-2561] แจ้งกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
[12-10-2561] แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
[11-10-2561] ประกาศให้ นักเรียน นักศึกษา กรอกและปรับปรุงข้อมล ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา และระบบติดตามรายงานภาวะมีงานทำ
[03-10-2561] กำหนดการลงทะเบียนแก้ 0 และ มส. ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
egtech

มุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

- วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ