ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ประกาศให้ นักเรียน นักศึกษา กรอกและปรับปรุงข้อมล ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา และระบบติดตามรายงานภาวะมีงานทำ

นักเรียน นักศึกษา กรอกและปรับปรุงข้อมูล ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา และระบบติดตามรายงานภาวะมีงานทำ

ได้ที่ https://www.v-cop.go.th

และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการกรอกข้อมูลได้ที่ http://web.egtechma.ac.th/download/vcop_student.pdf

หน้าหลัก