ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

นักเรียน นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับ ปวช. และ ปวส.
ให้มาเข้ารับการปฐมนิเทศใน วันที่ 18 ตุลาคม 2561
และให้ทำการลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศในเวลา 08.00-08.30 น. การแต่งกายชุดนักเรียนนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย

ให้เตรียมสำเนาเอกสารมาในวันปฐมนิเทศ ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำประชาชน ของนักเรียน นักศึกษา  จำนวน 3 ชุด
  2. สำเนาบัตรประจำประชาชน ของผู้ปกครอง            จำนวน 3 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน นักศึกษา           จำนวน 3 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง                      จำนวน 3 ชุด
  5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ของนักเรียน นักศึกษา            จำนวน 3 ใบ

หน้าหลัก