ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 -ระดับชั้นปวช.1 และ ปวส.1 สามารถชำระเงินและลงทะเบียนได้ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องทะเบียนและห้องการเงิน อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. -ระดับชั้นปวช. 2 และ 3 สามารถชำระเงินและลงทะเบียนได้ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องทะเบียนและห้องการเงิน อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. -ระดับชั้นปวส. 2 สามารถชำระเงินและลงทะเบียนได้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องทะเบียนและห้องการเงิน อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. * สำหรับค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนแต่ละชั้นปี สามารถ ดูรายละตามเอกสารแนบท้าย ประกาศ

Alternative text - include a link to the PDF!

หน้าหลัก

Search News

Recent Posts

Archive